שיכור איז דאך א גוי


גייט א גוי אין שענקל אריין, אין שענקל אריין, אין שענקל אריין 
טרינקט ער דארט א גלעזעלע וויין, א גלעזעלע וויין, א גלעזעלע וויין 
אוייייייייייייייייי, שיכור איז דאך א גוי 
שיכור איז ער, טרינקן מוז ער, ווייל ער איז א גוי

שיכור איז ער, טרינקן מוז ער, ווייל ער איז א גוי 

גייט דער גוי פון שענקל ארויס, פון שענקל ארויס, פון שענקל ארויס 
ברעכט ער א אידן,
שייבעלעך אויס, פענסטערלעך אויס, שויבעלעך אויס
אוייייייי, שיכור איז דאך א גוי 
שיכור איז ער, טרינקן מוז ער, ווייל ער איז א גוי

שיכור איז ער, טרינקן מוז ער, ווייל ער איז א גוי 

גייט דער איד אין בית המדרש אריין, אין בית המדרש אריין, אין בית המדרש אריין 
כאפט ער דארט א מנחה'לע אריין, א קדושה אריין, א מנחה'לע אריין 
אויייייייייייי, אויייייייייייייי 
ניכטער איז דאך דער איד

ניכטער איז ער, דאווענען מוז ער, ווייל ער איז א איד
ניכטער איז ער, דאווענען מוז ער, ווייל ער איז א איד

More better versions

Another Yiddish Mashke Song 

I lost my shoeEch Du, I lost my shoe
On the way to London zoo
Go ask Shmuel Lew
He'll tell you what to do

Go back to the zoo
And there you'll find your shoe
And don't forget to thank Shmuel Lew 

Hey למען ישמעו, למען ילמדו
I find my shoe by the kangaroo in the London zoo
Thanks to Shmuel Lew

Mikvah Dip - Avi RapsCatch you later, late for Seder
Gonna take off all my Kleider
Mikvah's hot - Cholent pot
It's the dip I like a lot

Take off my sock; take off my shoe
Mikvah's made for every Jew
Start your day with something cool
It's a Mikvah, not a pool

Chorus:
Come on everybody, do the Mikvah dip
The floor's a little slimy, so please don't slip
If you get thirsty, just take a sip
Come on everybody, do the Mikvah dip
Do the Mikvah dip
Do the Mikvah dip
Do the dip, yeah

Catch the chatter; Chop a Schmooze
Mikvah's where you'll hear the news
Alter Kakers, Yungerleit -
Oh my gosh! What a sight! 

Lost my towel, take a chance
Wipe my face, on my friend's pants
Take a shower - maybe not
You'll stay clean - the water's hot

Chorus

Oh, you gotta do the Mikvah dip
Do the dip
Oh, you can't go wrong
When you're where you belong
In the Mikky

Do the dip, and do the dunk
Now you're pure, before you stunk
Recharge your soul, that's the goal
Get your dose of pure Bittul
 
Says do not dive on the wall
Just too bad the sign's so small
Every day is something new
Except the water, it's older then you 

Chorus 

Catch you later, late for Seder
Gonna take off all my Kleider
Mikvah's hot - Cholent pot
It's the dip I like a lot

Take off my sock; take off my shoe
Mikvah's made for every Jew
Start your day with something cool
It's a Mikky, not a pool

Chorus 

Do the dip

A Fas A Jumbo (Yiddish Purim Song)
קום אהער, קום אהער, קוק אויף מיר ווי אזוי איך טו דאס
מען נעמט צוויי פינגערס, מ'דרייט זיי אויפן כוס
יעצט דריי עס אריבער דעם לעקטער, לאז איך עס לופטערין
יעצט שפירט דעם וויין, קוק ווי אזוי איך טו עס
אזוי אה דאס איז א גוטן וויין
מען דארף קענען שפירן
מיט די קארבענערין דער גערמאש מישן זיך ביי די טרויבן
ממש א וואונדער

עפען פריש א גרויסער פאס
מיינע ליפן מאכט מיר נאס
גיס מיר אן א כוס

מיינע אויגן שרעקליך רויט
איך קען נישט קוקען גאר
איך פיל העכער ווי לאזט

מ'טאר מיך נישט אהיים טראגן
מ'דארף דאך נישט פלאגן
איך פרוביר זיך ליב האבן
 און זיך רויסרעדן מיין מארגן

איך רעדן אבער צו מענטשן
איך מוז יעדער איינער בענטשן
איך קען נישט ווער איז ער
געב געב געב
זיינען מיר יעצט 
Friends


איך בין הויך און צוגאטשט
פאר א 
Whiskey bourbon scotch
נאך א גלעזל
נאך א 
Shot
מ'האט דאך נישט גענוג געהאט

ברוך מרדכי, ארור המן
איך ווייס נישט ווער האט עם באגראבן
איך געדענק אפילו נישט מיין נאמען
אבער נאך וויין דארף איך האבן

עפען פריש א גרויסער פאס
מיינע ליפן מאכט מיך נאס
גיס מיר נאך א כוס

מיינע אויגן שרעקליך רויט
איך קען נישט קוקען גאר
איך פיל העכער ווי לאזט

צווישן אלע שפרינג און טענטז
פון א
 Hora
 צי א 
Trance 
נאר געדענק אז היינט דו קענסט
צום הימל הייב דיין הענט

ווי יום כיפור היינט איז גאר
בעט איך אויס אויף א גאנץ יאר
ווען דיין צונג איז דו אצלויס
צו דיין טאטע שריי ארויס

איך בין הויך און צוקאטשט
ווייל
Whiskey bourbon scotch
נאך א גלעזל
נאך א 
Shot
נאך נישט גענוג געהאט

ברוך מרדכי, ארור המן
איך ווייס נישט ווער האט עם באגראבן
איך געדענק אפילו נישט מיין נאמען
אבער נאך וויין דארף איך האבן

צופאשקעט, צופראסקעט, געשאשקעט, די מאשקיט
די נאכט געבט, ביים אחדות, מען מאכט עס גאר אך

מ'זעט נישט, מ'פרעגט נישט
מ'מעג צי מ'מעג נישט
ווייל דאס איז די
Basis
מ'לעבט נישט אן דעס נישט

עפען פריש א גרויסער פאס
מיינע ליפן מאכט מיר נאס
גיס מיר אן א כוס

מיינע אויגן שרעקליך רויט
איך קען נישט קוקען גאר
איך פיל העכער ווי לאזט

איך בין אינגאנצן אומגעבראכן
אינגאנצן אומגעגאסן
ס'איז געפלויגן אין די לופטן
די וויין איז געווען אפען

די באטל האט געטראסקעט
ס'איז געבראכן און צושאסן
איך האב געטרונקען נאך א
Cup
און קיינער דארף מיר נישט לאזן

איך שיק קיינמאל נישט
איך לויף ארום דער טיש
איך שטעל מיך אויפן טיש
און איך טייל א האקאקיש

צופליגט, איך בין צערודערט
איך לאז וויסן מיט גלידער
 ווי איך האב דיך ליב מיין ברידער
ווי איך האב דאך ליב הא הא

עפען פריש א גרויסער פאס
מיינע ליפן מאכט מיר נאס
גיס מיר נאך איין כוס
(נאך איין, נאך איין)

מיינע אויגן שרעקליך רויט
איך קען נישט קוקען גאר
איך פיל העכער ווי לאזט
(הא הא הא הא)

עפען פריש א גרויסער פאס
מיינע אויגן שרעקליך רויט
איך פיל העכער העכער העכער העכער העכער העכער העכער העכער העכער העכער העכער העכער העכער ווי לאזט
עפען פריש א גרויסער פאס

If you find any mistakes please correct them in the comments, thanks!

We're in Wackolaxen


Chorus:
We're in Wackolaxen
Where everybody runs around singing Yechi
We're in Wackolaxen
The very best place for a Jew to be

We're in Wackolaxen
Where Moshiach's gonna come and set us free
We're in Wackolaxen
So please come sing with me

Yechi Adoneinu Moreinu Ve'Rabeinu Melech Hamoshiach Le'Olam Va'ed

We have head counselors, one two three
Come on, really, how many do we need?
About forty campers, maybe sixty staff
Do you really want to hear the end of this rap?

Here in Wackolaxen, we drink water from the sink 
We shower once a month, and we never stink
We wear black socks on our smelly feet
So come on everybody sing along with me, because

Chorus

Written by Zalmy Raksin and Co. Summer 5768

Rap on the Sheva Mitzvos


A nice rap on the Sheva Mitzvos Bnei Noach was made, to learn and teach the laws in an easy manner.
Lyrics and vocals by Levi A Reiter
Ventriloquist by Yisroel Silverstein
Music by Fitche Benshimon


Lyrics:
Many years back in the old neighborhood
People was evil, but one man was good
His name was Noah and he built himself an ark
When the flood started coming, the world became dark

So G-d gave him commandments, seven not ten
So that the great flood wouldn't happen again
Then Noah gave them over to his seven dependents
But they now belong to us, who are Noah's descendants

Rule number one is not that hard
Never curse out the one invisible G-d
He's got no friends and family none
His name is G-d and He's the only one

Rule number two, a bit harder for you
Worshiping idols is a bad thing to do
It don't mean just praying to statues or bugs
It forbids also worshiping money and drugs

Rule number three, a definite must
We needs courts of law for the world to be just
Without laws we're wild, we're running amok
We're far gone, a time bomb, we'll soon self destruct

Rule number four, now I hope you don't mind
But even to the animals we gotta be kind
Never take a bite from a living creature
Unless he's big and mean and he's going to eat ya

Rule number five, jot this one down
We gotta work hard to keep the family sound
That means no more fooling around
We gotta be true, we gotta be straight
We gotta be married, and stick with our mate

Rule number six, go no further
The children of Noah are forbidden to murder
So don't pull that trigger when you're feeling annoyed
Cause when you pull it then the bullet makes the victim null and void
And your own life's history completely destroyed

Rule number seven, here's the deal
You want something badly, you feel it so real
But you're a child of Noah, it's beneath you to steal

Ok my rap is over, don't mind the lecture
It was done out of love, cause you know I respect ya
See the one G-d above didn't wanna reject ya
So he made you all a recipe to help to perfect ya
If you do what it says then it's gonna connect ya
To the only One Who got the power to protect ya
So let the seven commandments of Noah direct ya

Gangsters - Shmuel Kunda - A Ton of MonListen to me, my beloved scoundrels
Do you all remember what I need?
Do you understand my instructions?
So that my plan can succeed

(Yeah of course we do, what you think we are, we're professionals right boys
Haha yeah we're the best hahaha)

Once we've got a job to do
He he, we never miss
And as for your instructions
Just pay attention to this

We are gangsters, ugly and loud
We are gangsters, we're a nasty crowd
We are gangsters, and we're very proud
We were born under a dark cloud

We're so rowdy, we never say howdy
We won't ask you, how do you feel
And no one will tell us, how are you fellas
But they might ask us, what did you steal

We carefully follow all of our instructions
We'll steal their noodles and their Lokshen
Not one Jew will ever be suspicious
That we stole their Kasha Knishes

(Kasha Knishes, Kni-shes)
 
We go creeping when everybody's sleeping
We do our work in the dead of night
We hope that we won't bump into a mirror
'Cause seeing our faces gives us such a fright

We will loot their veggies and their fruit
Their baloney and salami
We'll even take from the kids that are so cute
The candy they get from their mommy

We'll steal their cheese and dairy
And we'll take all their Kosher meat
But although we look so mean and scary
Way deep down we're really very sweet

(Really very sweet, sweet, sweet, sweet, sweet)

We like to hijack, no one asks us why jack
We do our work without a second thought
We wreck and plunder, we hardly ever blunder
That's until the day that we get caught

(Day that we get caught, caught, caught

Day that we get caught, what do you mean get caught
We're gonna get caught

Haha of course we're gonna get caught, what do you think
Haha we're really gonna get caught

Oh we are not gonna get caught
We're so smooth, they'll never catch us

Haha that's what you think and I'm telling you that we will get caught

Hahaha you know how we'll get caught, ha we'll get caught in the door hahahaha

hahaha very funny they will not catch us

I'm telling you they will not catch us, cause we are so smart
We are much smarter than you, than they think we are
And they will not be able to catch us

And I'm telling you that they will catch us
Because we're going to get caught, caught, caught
And locked up, and no one's gonna visit us

Ah that's not true, my mother said should would visit me, if I, if they lock me up)

In Russia today - Shmuel Kunda - The Daring DisguiseIn Russia today
It's a great place to stay
If you like catching snowflakes from above 
In Russia they say
It's a nice summer day
If you wear two fur coats and woolen gloves

Your car doesn't go
Cause it's buried in snow
And twenty below is a nice warm breeze 
If you say hello
To someone you know
In the middle of the air your words will freeze

You groan, you moan
There's no dial-tone
You shake the receiver with your fist  
You feel alone
No sound in your phone
Cause phone lines in Russia don't exist

And then at night
You wonder where's the light
It's so very dark you just can't see 
It's not your sight
So don't get a fright
Cause Russia has no electricity

In Russia they sing
What a marvelous thing
They never need air conditioning 
Birds try to sing
With their beaks chattering
And icicles hanging from their wing

Busses aren't late
They don't run in that state
And for taxis there is no phone to call 
But there is no delay
In the Russian subway
Cause subway cars do not run at all

It never hurts
To wear ten undershirts
And twenty socks for your cold toes 
One thing won't hurt
There is no snow alert
Just wear some earmuffs on your nose

Your butcher will stick in
A live frozen chicken
And cold dogs to bring your kids and wife 
So pack up you rubles
And bring your ice "cubles"
And join us for a great Russian life